Polityka firmy

Zrzut ekranu 2014 03 22 o 18.59.29   

1 . Uczestnicy wszystkich naszych szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, biorąc udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać 

w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach. KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo do produkcji, reprodukcji i obróbki filmów wideo, nagrań audio, zdjęć, publikacji oraz jakichkolwiek innych materiałów związanych
z prowadzonymi przez nią szkoleniami lub coachingami, z wyłączeniem jakichkolwiek innych podmiotów. 

2. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością biorąc udział w szkoleniu lub coachingu oświadczają, że wyrażają zgodę na utrwalanie, a w szczególności na nagrywanie i fotografowanie ich przebiegu oraz późniejszą publikację zdjęć, nagrań audio/video ze szkoleń lub coachingów, oraz na użycie ich imienia, wizerunku, podobieństwa, głosu i oświadczają, że nie będą mieli jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.

3. KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie wykorzystywać zdjęcia, nagrania audio/video oraz inne materiały zawierające imię, wizerunek, podobieństwo lub głos uczestników jedynie w celach promocyjnych, marketingowych, wizerunkowych lub w celu przygotowania szkoleń i coachingów.

4. Biorąc udział w szkoleniu lub coachingu obecni oświadczają, że będąc uczestnikami, zatrudnionymi, osobami współpracującymi, ochotnikami, obecnymi, zaproszonymi gośćmi, nie będą zgłaszać jakichkolwiek roszczeń w stosunku do szkoleń, coachingów, lub materiałów z nich pochodzących.

5. KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może odmówić każdemu uczestnictwa w szkoleniu lub coachingu bez podawania przyczyn (za zwrotem dokonanej przez daną osobę wpłaty).

6. KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jej upoważnieni przedstawiciele mogą poprosić uczestnika o opuszczenie szkolenia (za zwrotem pieniędzy potrąconych o wartość częściowego udziału w szkoleniu), w przypadku powtarzającego się regularnie nieodpowiedniego zachowania uczestnika, mającego negatywny skutek na proces kształcenia całej grupy.

7.Biorąc udział w szkoleniach lub coachingach i korzystając z materiałów (publikacji, produktów edukacyjnych, etc.) udostępnionych przez KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uczestnik jest wyłącznie odpowiedzialny za sposoby i skutki korzystania z przedstawionych metodologii, w szczególności za wykorzystywanie ich niezgodnie z instrukcjami trenera.

8. KEK SP. Z O.O. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie jest w żaden sposób odpowiedzialna za nieupoważnione posługiwanie się lub wykorzystanie jej wizerunku, loga, firmy, treść publikacji, produktów edukacyjnych, danych pracowników i trenerów firmy przez osoby trzecie do ich własnych celów

9. Za wyjątkiem pkt. 6 KEK SP. Z O.O. nie stosuje potrąceń od zapłaconych kwot w przypadku, gdy uczestnik nie może wziąć udziału w szkoleniu lub coachingu – wpłacone środki można wykorzystać w kolejnym terminie, a także przenieść na inne szkolenie lub coaching organizowane przez KEK SP. Z O.O. Zwrot wpłaconych pieniędzy nie jest możliwy poza sytuacjami przewidzianymi ustawowo.

10. KEK SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub coachingu z przyczyn od niej niezależnych, lub w przypadku, gdy nie zgłosi się wystarczająca liczba uczestników. W takim przypadku uczestnicy, którzy dokonali wpłaty, mają możliwość: uzykania zwrotu wpłaconych środków na własne konto, przeniesienia środków na inny termin tego samego szkolenia, wykorzystania pieniędzy na inne szkolenie organizowane przez firmę lub na zakup produktów wideo na platformie krzysztofknura.pl

11. Zgłoszenie na szkolenie lub coaching poprzez maila knura.krzysztof@gmail.com oznacza tylko wstępną rezerwacją miejsca. Miejsce na szkoleniu gwarantuje wpłata opłaty na konto KEK SP. Z O.O. Podstawą do skorzystania z niższej ceny (przedpłaty) jest opłacenie uczestnictwa w szkoleniu do terminu końcowego przedpłaty określonego w kalendarzu.

12. Promocje organizowane przez KEK SP. Z O.O., rabaty lojalnościowe, zniżki pakietowe, oraz inne okazje, nie mogą być łączone.

13. Uczestnicy szkoleń i coachingów w KEK SP. Z O.O. oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny. 

14. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach KEK SP. Z O.O., a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub będące chore, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą. Osoby te mają także obowiązek zgłoszenia tego faktu trenerowi przed rozpoczęciem szkolenia lub coachingu i podpisania oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w szkoleniu lub coachingu.

15. Uczestnicy, którzy nie ukończyli 18 roku życia mogą wziąć udział w szkoleniach lub coachingach organizowanych przez KEK SP. Z O.O. wyłącznie za pisemną zgodą swoich rodziców lub opiekunów.