Regulamin

Zrzut ekranu 2014 03 22 o 18.59.29       

Regulamin

 

REGULAMIN PLATFORMY INTERNETOWEJ „KRZYSZTOFKNURA.PL”

 

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz art. 8 i nast. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827 z późn. zm.) niniejszy Regulamin jest udostępniony pod adresem www.krzysztofknura.pl, co zapewnia możliwość zapoznania się z jego treścią przed zawarciem umowy. Regulamin udostępniany jest w formacie umożliwiającym jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

 

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Platforma Internetowa „krzysztofknura.pl”, działająca pod adresem www.krzysztofknura.pl, prowadzona jest przez spółkę KEK SP. Z O.O.  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   w Raciborzu (47-400), ul. Olimpijczyka 28, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gliwice, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000388810, NIP: 639-199-30-71, REGON: 24188271, określaną dalej wymiennie jako: „KEK SP. Z O.O.” lub „Usługodawca”.

 

 

 

§ 2.

 

Definicje:

 

a)      Regulamin – niniejszy Regulamin Platformy Internetowej;

 

b)      Platforma Internetowa (Platforma) - serwis internetowy dostępny pod adresem www.krzysztofknura.pl, za pośrednictwem którego KEK SP. Z O.O. świadczy usługi na rzecz Użytkowników;

 

c)      Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, zarejestrowana na Platformie, która może korzystać z darmowych Produktów;

 

a)    Klient – Użytkownik, która dokonuje Zamówienia w ramach Platformy;

 

b)   Konsument – osoba fizyczna dokonująca czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą (art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny DZ. U. 16, poz. 93 ze zm.);

 

c)      Rejestracja- czynność polegająca na podaniu właściwych danych, w tym danych osobowych, które są niezbędne do założenia Konta Użytkownika;

 

d)   Konto Użytkownika – utworzone w wyniku Rejestracji indywidualne konto, za pomocą którego Użytkownik dokonuje Zamówień lub korzysta z innych usług Platformy;

 

e)      Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę, za pomocą którego Klient dokonuje Zamówienia, zawierający listę wybranych przez Klienta Produktów;

 

f)       Treść Cyfrowa - treść w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. poz. 827);

 

g)      Produkt (Plik Elektroniczny) – Treść Cyfrowa w postaci zarejestrowanej w formie video (vod) lub audio (mp3) szkolenie, wystąpienie, warsztat, itp., oferowany Klientom w formie usługi czasowego dostępu do jego treści za pośrednictwem Platformy lub do pobrania i zapisania na nośniku elektronicznym;

 

h)      Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające wybrane przez Klienta Produkty, które zostały dodane do Koszyka;

 

i)        Sprzedaż Produktu – sprzedaż na rzecz Klienta usługi polegającej na udzieleniu odpłatnej czasowej licencji na korzystanie z Produktu za pośrednictwem Platformy;

 

j)        Usługodawca – KEK SP. Z O.O. występujący jako strona realizująca złożone Zamówienie na rzecz Klienta, zgodnie z zawartą Umową;

 

k)      Umowa – umowa o świadczenie usługi  polegającej na udzieleniu odpłatnej czasowej licencji na korzystanie z Produktu za pośrednictwem Platformy.

 

 

 

§ 3.

 

1.      Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Platformy internetowej dostępnej pod adresem www.krzysztofknura.pl

 

2.      Przed rozpoczęciem korzystania z usług świadczonych przez Platformę, a w szczególności przed złożeniem Zamówienia, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

 

3.      Za pośrednictwem Portalu świadczone są następujące usługi:

 

a)    Sprzedaż  Produktów,

 

b)   udostępnianie darmowych Produktów.

 

 

 

Warunki i zasady korzystania z Platformy

 

§ 4.

 

1.        Warunkiem korzystania z usług Platformy jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

 

2.        W celu korzystania z usług Platformy niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki internetowej. Skorzystanie z usług Platformy wymaga również:

 

a)        rejestracji i zalogowania na stronie internetowej Platformy,

 

b)        instalacji oprogramowania Java lub podobnego,

 

c)        posiadania konta poczty e-mail,

 

d)        posiadania numeru telefonu komórkowego aktywnego w jednej z polskich sieci telefonii komórkowej –

 

- z zastrzeżeniem dalszych postanowień.

 

3.        Nie wymaga rejestracji i zalogowania na stronie internetowej Platformy korzystanie z usług udostępnianych przez Usługodawcę nieodpłatnie z ograniczeniem czasowym.

 

4.        Warunkiem złożenia Zamówienia jest utworzenie Konto Użytkownika.

 

5.        Warunkiem Rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

6.        Platforma nie gwarantuje ciągłości świadczenia usług, zastrzegając sobie prawo do wstrzymania świadczenia usług według własnego uznania w każdym czasie.

 

7.        Wszelkie usługi dostępne na Platformie,  jak również usługi, które zostaną dodane w przyszłości, w braku odmiennego wskazania, podlegają postanowieniom ogólnym Regulaminu.

 

 

 

Procedura zawarcia Umowy

 

§ 5.

 

1.        W celu zawarcia Umowy za pośrednictwem Platformy należy wejść na stronę internetową www.krzysztofknura.pl, dokonać wyboru Produktu, a następnie podejmować kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2.        Wybór zamawianych Produktów dokonywany jest poprzez ich dodanie do Koszyka.

 

3.        Składając zamówienie Klient powinien zapoznać się z wymaganiami technicznymi, opisem danego Produktu, który zawiera, oprócz innych danych, postanowienia o zakresie licencji dotyczącej danego Pliku Elektronicznego oraz typ pliku.

 

4.        W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „kup teraz”– Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Produktów.

 

5.        Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia, które zawierać będzie informacje dotyczące:

 

a)      przedmiotu Zamówienia,

 

b)      ceny Zamówienia, w tym jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Produktów,

 

c)      wybranej metody płatności.

 

6.         Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez naciśnięcie przycisku „kup teraz” i stanowi oświadczenie woli zawarcia Umowy zKEK SP. Z O.O., zgodnie z treścią Regulaminu.

 

7.        Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

8.        Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

 

 

 

§ 6.

 

1.        KEK SP. Z O.O.  zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich danych wprowadzonych przez Klienta w Zamówieniu.

 

2.        Klient wyraża zgodę na nawiązanie kontaktu telefonicznego bądź e-mailowego przez pracowników KEK SP. Z O.O.  w celu przeprowadzenia weryfikacji danych.

 

3.        KEK SP. Z O.O.  zastrzega sobie prawo odstąpienia od Umowy w przypadku negatywnej weryfikacji danych. Negatywna weryfikacja danych następuje, jeżeli wprowadzone dane Klienta są niepoprawne lub niewystarczające do właściwego zrealizowania Zamówienia, bądź budzą poważne wątpliwości, których nie udało się usunąć poprzez kontakt
z Klientem.

 

4.        W przypadku odstąpienia od Umowy, uważa się ją za niezawartą. KEK SP. Z O.O. poinformuje Klienta o odstąpieniu od umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail i w terminie 14 dni zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

 

 

Zakres licencji na korzystanie z Produktu

 

§ 7.

 

1.        Sprzedaż Produktu polega na udzieleniu na rzecz Klienta odpłatnej czasowej licencji na korzystanie z Produktu za pośrednictwem Platformy lub pobranie i zapisanie na nośniku elektronicznym.

 

2.        Licencja udzielona Klientowi na Produkt vod upoważnia Klienta do odpłatnego czasowego odtwarzania Produktu vod za pośrednictwem Platformy, na własny użytek, w celach niekomercyjnych. Licencja udzielona Klientowi upoważnia do korzystania z Produktu vod na następujących polach eksploatacji:

 

a)      możliwość odtworzenia w dowolnym miejscu na urządzeniu elektronicznym poprzez zalogowanie się na Platformie.

 

3.        Licencja udzielona Klientowi na Produkt mp3 upoważnia Klienta do nieograniczonego czasowo odtwarzania Produktu mp3 za pośrednictwem Platformy, na własny użytek, w celach niekomercyjnych, a także do zapisania Produktu mp3 na nośniku elektronicznym na własny użytek, w celach niekomercyjnych. Licencja udzielona Klientowi upoważnia do korzystania z Produktu mp3 na następujących polach eksploatacji:

 

a)      możliwość odtworzenia w dowolnym miejscu na urządzeniu elektronicznym poprzez zalogowanie się na Platformie,

 

b)      tworzenie kopii zapasowych na nośniku elektronicznym typu płyta CD, pen-drive, dysk zewnętrzny oraz przechowywanie kopii zapasowej na nośniku elektronicznym,

 

c)      możliwość odtworzenia w dowolnym miejscu z nośnika elektronicznego określonego powyżej.

 

4.        Licencja udzielona Klientowi nie upoważnia do:

 

a)      udzielania dalszych licencji i  sublicencji,

 

b)      kopiowania Produktu w całości czy też w jakiejkolwiek części, powielania go, z wyłączeniem przypadku zapisania Produktu mp3 na własny użytek Klienta,

 

c)      ingerowania w kształt i treść Produktu, usuwania oznaczeń dotyczących autora,

 

d)      rozpowszechniania Produktu w całości czy też w części,

 

e)      udostępniania Produktu,

 

f)       odtwarzania Produktu publicznie w celach komercyjnych.

 

 

 

Ceny i metody płatności

 

Terminy realizacji Zamówienia

 

§ 8.

 

1.        Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).

 

2.        Klient może wybrać następujące formy płatności:

 

a)      przelewem elektronicznym na numer konta bankowego Usługodawcy – dostępne w przypadku zakupów hurtowych,

 

b)      płatność online za pośrednictwem systemów payu lub paypal.

 

 

 

§ 9.

 

1.      Realizacja Zamówienia rozpoczyna się po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia poprawnego wykonania zapłaty od operatora płatności, przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, o którym mowa w § 10.

 

2.      Po otrzymaniu przez Usługodawcę potwierdzenia dokonania płatności, w ciągu maksymalnie 12 godzin, Usługodawca prześle Klientowi, na adres e-mail Klienta używany do logowania na Platformie, informację o potwierdzeniu otrzymania należności oraz sposobie pobrania Pliku Elektronicznego – Produktu.

 

3.      W osobnej wiadomości e-mail Klient otrzyma fakturę VAT w formie elektronicznej.

 

4.      W razie nieotrzymania przez Klienta w ciągu 3 godzin - w przypadku płatności za pośrednictwem systemów dotpay lub paypal - lub w ciagu 2 dni roboczych – w przypadku płatności przelewem -  informacji o potwierdzeniu płatności oraz o sposobie pobrania Produktu, Klient zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: knura.krzysztof@gmail.com

 

5.      Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie e-maila z informacjami dotyczącymi realizacji Zamówienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Klienta (np. przepełniona skrzynka mailowa).

 

6.      W przypadku, gdy realizacja Zamówienia okaże się niemożliwa z powodu braku dostępności zamówionego Produktu, Usługodawca niezwłocznie zawiadomi za pośrednictwem poczty elektronicznej o tym fakcie Klienta i w terminie 14 dni zwróci całą otrzymana od niego sumę pieniężną.

 

7.      W razie przekroczenia przez Usługodawcę czasu realizacji Zamówienia wskazanego w ust. 2, Klient jest uprawniony do odstąpienia od Umowy (anulowania Zamówienia), poprzez przesłanie do oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej. Oświadczenie powinno zawierać dane Klienta, numer Zamówienia oraz numer konta bankowego, na które Usługodawca w terminie 14 dni zwróci Klientowi całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

 

 

 

Uprawnienie do odstąpienia od umowy

 

§ 10.

 

1.      Klient będący Konsumentem może odstąpić od Umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie stosownego oświadczenia, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od daty zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 2.

 

2.      W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia, jednak nie jest to obowiązkowe.

 

3.      Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy na adres Usługodawcy:

 

KEK SP. Z O.O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Raciborzu (47-400), ul. Żorska 25/10.

 

4.      W przypadku odstąpienia od Umowy, Usługodawca w terminie 14 dni zwróci całą otrzymaną od Klienta sumę pieniężną.

 

 

 

§ 11.

 

  1.      Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w przypadku:

 

a)        w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 

b)        w którym przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

c)        w którym przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

d)        w którym przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 

e)        dostarczeniu treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

2.          Konsument ma prawo odstąpienia od Umowy do momentu pobrania Pliku Elektronicznego. Pobranie Pliku Elektronicznego wyłącza możliwość odstąpienia od Umowy dotyczącej tego Produktu.

 

 

 

Reklamacje

 

§ 12.

 

1.        Reklamacje dotyczące Produktów można zgłaszać pisemnie - w formie listu poleconego, na adres: KEK SP. Z O.O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą  
w Raciborzu (47-400), ul. Olimpijczyka 28, z dopiskiem „reklamacja”, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kek.sp.zoo@gmail.com

 

2.        Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail), numer Zamówienia oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.

 

3.        Klient jest uprawniony do zgłoszenia reklamacji, jeżeli:

 

a)        pobrany Plik Elektroniczny jest uszkodzony,

 

b)        pobrany Plik Elektroniczny nie uruchamia się (po otrzymaniu e-maila z linkiem prowadzącym do strony pobierania oraz po spełnieniu wszelkich wymagań technicznych niezbędnych do otworzenia pliku w zamówionym formacie),

 

c)        pobrany Produkt nie odpowiada opisowi lub jest niekompletny.

 

4.        Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez Usługodawcę.

 

5.        Zwrot należności na rzecz Klienta w przypadku uzasadnionej reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od rozpatrzenia reklamacji.

 

 

 

Zwrot należności

 

§ 13.

 

W przypadku zaistnienia okoliczności zobowiązujących Usługodawcę do zwrotu należności wpłaconych przez Klienta, wskazanych w niniejszym regulaminie, zwrot ten następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, tj.:  

 

a)        jeżeli Klient dokonał płatności przelewem elektronicznym - zwrot należności następuje na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność,

 

b)        jeżeli Klient dokonał płatności za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych - zwrot należności następuje na kartę płatniczą lub na rachunek bankowy, z którego nastąpiła płatność.

 

 

 

 

 

Ochrona danych osobowych

 

§14.

 

1.        Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926, z późn. zm.) Usługodawca informuje, że:

 

a)    administratorem danych osobowych jest KEK SP. Z O.O. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością   w Raciborzu (47-400), ul. Olimpijczyka 28, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gliwice, X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS: 0000388810, NIP: 639-199-30-71, REGON: 24188271;

 

b)   dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia przez Usługodawcę usług wskazanych § 3 ust. 3, w tym w celu w wykonania Umowy,

 

c)    użytkownik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

 

d)   podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 

2.        Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w trakcie Rejestracji. Podanie danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę.

 

3.        Wyrażając zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie podanego przez Użytkownika (również w ramach konta Facebook) adresu poczty elektronicznej oraz podanych przez Użytkownika danych osobowych, w tym danych osobowych przekazanych w ramach portalu społecznościowego Facebook – zgodnie z regulaminem Facebook. 

 

4.        W przypadku wyrażenia przez Użytkownika dodatkowej zgody, dane osobowe będą przetwarzane przez Usługodawcę w celu informowania Użytkownika o nowych Produktach, promocjach i usługach dostępnych na Platformie, a także o usługach świadczonych przez podmioty współpracujące z KEK SP. Z O.O.

 

 

 

Własność intelektualna

 

§ 15.

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na Platformie (w tym zdjęć autorów szkoleń i opisów Produktów) bez pisemnej zgody KEK SP. Z O.O.

 

 

 

 Zastrzeżenia prawne

 

 §16.

 

1.        Użytkownik, podejmując czynności związane z korzystaniem z Platformy, zobowiązany jest podawać swoje dane w sposób staranny, nie wprowadzając w sposób celowy danych nieprawdziwych lub bezprawnych.

 

2.        Korzystając z usług Platformy, Użytkownik zobowiązany jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących, a także zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.

 

3.        Użytkownik bez wyraźnej zgody KEK SP. Z O.O. nie może udostępniać swojego Konta Użytkownika osobom trzecim.

 

4.        KEK SP. Z O.O. jest uprawniona do zaprzestania udostępniania Platformy lub jej poszczególnych funkcjonalności Użytkownikowi, w przypadku:

 

a)         naruszenia przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Platformy postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa, 

 

b)        w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę KEK SP. Z O.O., podmiotów współpracujących z KEK SP. Z O.O. lub innych Użytkowników.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 17.

 

1.        KEK SP. Z O.O. zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu.

 

2.        W wypadku dokonania zmian w Regulaminie, KEK SP. Z O.O. poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu w serwisie.

 

3.        Zmiana regulaminu wchodzi w życie od momentu opublikowania na stronie internetowej www.krzysztofknura.pl

 

4.        Zmiany Regulaminu nie będą naruszać praw nabytych Użytkowników korzystających z Platformy przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już złożone Zamówienia, zawarte lub wykonane Umowy.

 

5.        Regulamin jest dostępny do wglądu dla wszystkich Użytkowników i odwiedzających Platformę, poprzez odnośnik zamieszczony w stopce strony internetowej.

 

6.        W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827); Ustawy o z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 r. Nr 24 poz. 83 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

7.         Ewentualne spory powstałe pomiędzy KEK SP. Z O.O. a Użytkownikiem będącym Konsumentem, zostają poddane właściwym miejscowo sądom powszechnym.

 

 

8.        Ewentualne spory powstałe pomiędzy KEK SP. Z O.O. a Klientem niebędącym Konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę KEK SP. Z O.O.

 

 

Formy płatności oraz regulamin znajdziesz poniżej.

W tym serwisie obsługujemy szybkie płatności takie jak Payu:
Szybkie patnoci Payu Krzysztof Knura zwiekszenie sprzedazy szkolenia coaching

payu pozytyw
Kliknij tutaj i pobierz cały regulamin usług Payu


images


pobrane


Expresowe płatności PayPal:

Szybkie patnoci paypal Krzysztof Knura szkolenia coaching sprzedazowy

Kliknij tutaj i pobierz cały regulamin usług PayPal

images

pobrane

Tradycyjny przelew na konto:

Dane do przelewu:


ING O/Racibórz
31 1050 1344 1000 0090 7950 9650

KEK Sp. z o.o.
47-400 Racibórz
ul. Olimpijczyka 28